Privātuma politika

Saskaņots ar SIA “LVKV”
Valdes priekšsēdētāju
Jāni Bierni
2018. gada 9.augustā

 

 

Privātuma politika

SIA “LVKV” privātuma politika

SIA “LVKV” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1.    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “LVKV” (turpmāk – LVKV), vienotās reģistrācijas Nr. 44103009697, juridiskā adrese Valmiera, Rīgas iela 39, LV-4201.
1.2.    LVKV kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LVKV juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

2.Privātuma politikas piemērošanas sfēra

2.1.  Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. 
2.2.    Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.2.1.    fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod LVKV jebkādu informāciju;

2.2.2.    LVKV interneta mājaslapas apmeklētājiem, (visi iepriekš minētie turpmāk – Klienti).

2.3.    LVKV rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
2.4.    Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1.    LVKV apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.1.1.    Pakalpojumu sniegšanai:

3.1.1.1.    klienta identificēšanai;

3.1.1.2.    līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

3.1.1.3.    pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

3.1.1.4.    pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

3.1.1.5.    pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

3.1.1.6.    klientu apkalpošanai;

3.1.1.7.    klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

3.1.1.8.    klientu lojalitātes celšanai;

3.1.1.9.    norēķinu administrēšanai;

3.1.1.10.    mājaslapas darbības uzlabošanai.

3.2.    Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
3.3.    Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LVKV.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1.  LVKV apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
4.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pakalpojumu sniegšanai un nodrošinātu tā izpildi;
4.1.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu LVKV saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus;
4.1.3. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

4.1.4. likumīgās interesēs – lai realizētu no LVKV un Klienta noslēgtā līguma vai likuma izrietošās LVKV likumīgās intereses.

5. LVKV likumīgās intereses

5.1. LVKV likumīgās intereses ir:

5.1.1.    veikt komercdarbību;

5.1.2.    sniegt vērtēšanas, telpu īres un nomas, kā arī namu apsaimniekošanas pakalpojumus, konsultācijas un starpniecības pakalpojumus darījumos ar nekustamo īpašumu;

5.1.3. pārbaudīt Klienta identitāti pirms darījuma attiecību uzsākšanas;
5.1.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

5.1.5. saglabāt Klientu pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, kas iesniegti interneta mājas lapā vai nosūtot uz LVKV e-pasta adresi, vai iesniegti rakstiskā formā;

5.1.6.  analizēt LVKV mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

5.1.7.  veikt darbības Klientu lojalitātes stiprināšanai;

5.1.8.  izstrādāt jaunus pakalpojumus;

5.1.9.  reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot Klientiem komerciālus paziņojumus;

5.1.10.  nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;

5.1.11.  nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

5.1.12.  nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

5.1.13.  uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

5.1.14.  nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

5.1.15.  administrēt maksājumus;

5.1.16.  administrēt neveiktus maksājumus;

5.1.17.  vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

6. Personas datu apstrāde

6.1.LVKV apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un LVKV pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
6.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai LVKV var pilnvarot Latio grupas uzņēmumus vai savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, apskatīt un fotografēt vērtēšanas objektus, sagatavot vērtējumus, nosūtīt vērtējumus, rēķinus un citu informāciju, utml. Ja izpildot šos uzdevumus, Latio grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā LVKV rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Latio grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par LVKV datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un LVKV ir tiesības nodot Latio grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

6.3.    LVKV sadarbības partneri un Latio grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar LVKV prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei LVKV uzdevumā.

7. Personas datu aizsardzība

7.1.    LVKV aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un LVKV pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

7.1.1. Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

7.1.2. Ugunsmūri, antivīrusu programmu;

7.1.3. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši tehniskajām iespējām.

8. Personas datu saņēmēju kategorijas

8.1.    LVKV neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

8.1.1.    ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, nekustamā īpašuma vērtējuma nosūtīšana/nodošana kredītiestādei, tiesu izpildītājam, maksātnespējas administratoram, tiesai, utml.);

8.1.2.    saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

8.1.3.    ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

8.1.4.    ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LVKV likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi LVKV likumīgās intereses.

9. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

9.1.    Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, LVKV personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
9.2.    Šādos gadījumos LVKV nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

10. Personas datu glabāšanas ilgums

10.1.    LVKV glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
10.1.1.    tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

10.1.2.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LVKV vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

10.1.3.    kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

10.1.4.    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

11. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

11.1.    Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 
11.2.    Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt LVKV piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt LVKV veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LVKV likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LVKV pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

11.3.    Klients var iesniegt pieprasījumu par savu datu apstrādi:

11.3.1.    rakstveida formā klātienē LVKV birojos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

11.3.2.    elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
11.4.    Saņemot Klienta pieprasījumu par savu datu apstrādi, LVKV pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11.5.    LVKV atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums iesniegts elektroniskā veidā.

11.6.    LVKV nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

12. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

12.1.    Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai), var dot elektroniski LVKV pakalpojumu pieteikšanas formās LVKV mājas lapā, apstiprinot piekrišanu rakstveidā e-pastā, tiekoties ar LVKV pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā, LVKV sadarbības partneriem, slēdzot līgumu ar LVKV.

12.2.    Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot par to attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai klātienē LVKV birojos, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
12.3.    Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
12.4.    Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

12.5. Saziņa ar Klientu

12.5.1.   LVKV veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

12.5.2.    Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi LVKV veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).

13. Komerciāli paziņojumi

13.1.    Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LVKV grupas pakalpojumiem LVKV veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.


13.2.    Klients piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot e-pastā vai rakstveidā LVKV birojos, vai parakstot ar LVKV līgumus par pakalpojumu sniegšanu.


13.3.    Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:


13.3.1.    nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;


13.3.2.    klātienē LVKV birojos;
13.3.3.    izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
13.4.    LVKV pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

14. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

14.1.    LVKV mājaslapa tiek izmantotas analītiskās sīkdatnes, kā piemēram, "Google Analytics" veidotās sīkdatnes. "Google Analytics" sīkdatņu izmantošanas mērķis ir LVKV mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.
14.2.    LVKV mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko LVKV nenes atbildību.
Citi noteikumi
14.3.    LVKV ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot jauno redakciju LVKV mājaslapā.

Adreses

Valmiera: Rīgas iela 39, LV-4201
Cēsis: Raunas iela 15, LV-4101
Valka: Rīgas iela 11, LV-4701

Kontaktinformācija

Epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: +(371) 642 07022

Seko mums

Uzzināt vairāk

Contact us

Your message has been sent sucessfully